د امر تعقیب

په بکس کې ستاسو د تعقیب حواله پیسټ یا ټایپ کړئ او بیا د ټریک ت button ۍ کېکاږئ